Skip to the content.
Latin 301/303 Translation assignment 2

Chapter 2.5 Subordinate Clauses with the Subjunctive and Optative Moods

 1. ἔνθα δὴ ὁ Ἀγησίλαος ἡγήσατο μάχην συνάψαι , εἰ δύναιτο .
 2. οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀθύμως ἀπῇσαν , οἱ δὲ Θηβαῖοι μάλα ὑβριστικῶς , εἰ καὶ μικρόν τις τῶν χωρίων του ἐπιβαίη , ἐδίωκον εἰς τὰς ὁδούς .
 3. πᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείθοντο ὅ τι Λακεδαιμόνιος ἀνὴρ ἐπιτάττοι .
 4. ἠρώτα ἐπὶ τίσιν ἂν σύμμαχος γένοιτο .
 5. ἔρχεται δʼ αὐτῷ ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν ἄρχειν καὶ τοῦ ναυτικοῦ ὅπως γιγνώσκοι καὶ καταστήσασθαι ναύαρχον ὅντινα αὐτὸς βούλοιτο .
 6. οἷς δὲ ταῦτα ἀρέσκοι κάλαμον φέρειν ἐδόκει , ἵνα ἀλλήλους μάθοιεν ὁπόσοι εἴησαν .
 7. προεῖπεν ὅσους τε δέοι ἑκασταχόθεν πέμπεσθαι καὶ ὅπου παρεῖναι , αὐτὸς δʼ ἐβουλήθη θῦσαι ἐν Αὐλίδι , ἔνθαπερ ὁ Ἀγαμέμνων ὅτʼ εἰς Τροίαν ἔπλει ἐθύετο .
 8. οἱ μέντοι Θηβαῖοι εἶπαν ὅτι οὐκ ἂν ὑποδοῖεν τοὺς νεκρούς , εἰ μὴ ἐφʼ ᾧτε ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας . [0] [1]
 9. τό τε γὰρ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπιχειρῆσαι σφαλερὸν ἐδόκει εἶναι , μὴ εἰς τὰ ὅπλα ὁρμήσωσι .
 10. εἰ δʼ ἀποτειχισθείη ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν , ἔφασαν καὶ ἂν ἐργάζεσθαι ὁπόσα βούλοιντο Λακεδαιμόνιοι ·
 11. Λύσανδρος μετεπέμψατο Ἐτεόνικον ἐκ Χίου σὺν ταῖς ναυσί , καὶ τὰς ἄλλας πάσας συνήθροισεν , εἴ πού τις ἦν , καὶ ταύτας τʼ ἐπεσκεύαζε καὶ ἄλλας ἐν Ἀντάνδρῳ ἐναυπηγεῖτο .
 12. τούτους δὲ λέγειν ἔφασαν ὡς νῦν μὲν οὐ δύναιντο τὴν Χερρόνησον ἐργάζεσθαι .
 13. Θράσυλλος δὲ ἀμφότερα ἔφη γενέσθαι , ἂν τὰς μὲν αὐτοῦ καταλίπωσι , ταῖς δὲ ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέωσι ·
 14. λέγειν δʼ αὐτὸν ἔφη ὅτι καὶ ταῦτα ὅπλα πάντʼ εἴη ὁπόσοις ἄνθρωποι καὶ γῆν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἐργάζονται .
 15. ὁ δὲ ναύαρχος κατὰ θάλατταν ἐφύλαττεν ὅπως μηδὲν εἰσπλέοι αὐτοῖς τῶν ἐπιτηδείων .
 16. Φαρνάβαζος δὲ τέως μὲν κατεῖχε τοὺς πρέσβεις , ὡς μηδὲν μέμψωνται .
 17. καὶ ὁ Δερκυλίδας μέντοι ἔλεγεν ὡς τῶν δικαίων οὐδενὸς ἀτυχήσοι .
 18. μετὰ ταῦτα δὲ οἱ στρατηγοὶ βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο , καὶ διηγοῦντο ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν , τὴν δὲ ἀναίρεσιν τῶν ναυαγῶν προστάξαιεν τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν ἱκανοῖς , Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις ·
 19. ἐκέλευσε λαβεῖν τούτων ὁπόσους τε καὶ ὁποίους βούλοιτο .
 20. ἔδοξε δʼ αὐτοῖς , ὅπως ἔχοιεν καὶ τοῖς φρουροῖς χρήματα διδόναι , καὶ τῶν μετοίκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν , καὶ αὐτοὺς μὲν ἀποκτεῖναι , τὰ δὲ χρήματα αὐτῶν ἀποσημήνασθαι .
 21. οἱ δέ ἔφασαν , ὅτι αὐτοῖς κακῶν μόνος αἴτιος εἴη , τῶν τε φοβερῶν μόνος κινδυνεύσαι ἡγεμὼν καταστῆναι .
 22. εὔδηλον γὰρ ἦν ὅτι καὶ οἱ μέτοικοι ἅπαντες πολέμιοι τῇ πολιτείᾳ ἔσοιντο .
 23. οἱ στρατιῶται ἐνόμισαν οὐδὲν διοίσειν τὸν πόλεμον ἢ εἰ γυναιξὶ δέοι μάχεσθαι . [0]
 24. ὁ μέντοι Τισσαφέρνης οὐκ ἐβούλετο μάχεσθαι , ἀλλὰ εἶπεν ὅτι εἰς λόγους βούλοιτο αὐτῷ ἀφικέσθαι .
 25. ἐπεμνήσθη τις τῶν περὶ τὸν Ἄρακον ὅτι καταλελοίποιεν πρέσβεις τῶν Χερρονησιτῶν ἐν Λακεδαίμονι .
 26. ἐν δὲ τῇ πόλει οὐ συνελάμβανον αὐτόν , ὅτι τὸ πρᾶγμα οὐκ ᾔδεσαν ὁπόσον τὸ μέγεθος εἴη .
 27. εἰς μὲν τὰς πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτόν , εἰς Λακεδαίμονα δὲ ἔπεμπον πρέσβεις , καὶ ἠξίουν , ἐπεὶ πάσης τῆς Ἑλλάδος προστάται εἰσίν , ἐπιμεληθῆναι καὶ σφῶν τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Ἑλλήνων , ὅπως ἥ τε χώρα μὴ δῃοῖτο αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἐλεύθεροι εἶεν .
 28. οἱ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις , καὶ ἐπειδὴ Κῦρον εἶδον , ἐβούλοντο μὲν μάλιστα παρὰ βασιλέα ἀναβῆναι , εἰ δὲ μή , οἴκαδε ἀπελθεῖν . ἐβούλοντο [0]
 29. ὁ οὖν Δερκυλίδας πρὸς μὲν ἐκείνους οὐκ εἶπεν ἣν ἔχοι γνώμην , ἀλλʼ ἔπεμψεν αὐτοὺς ἐπʼ Ἐφέσου διὰ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων .
 30. οἱ δʼ ἔφοροι Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ , εἴ τι δέοιτο .
 31. ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν , ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον ·
 32. ἆθλα δὲ προύθηκε ταῖς τε ὁπλιτικαῖς τάξεσιν , ἥτις ἄριστα σωμάτων ἔχοι , καὶ ταῖς ἱππικαῖς , ἥτις κράτιστα ἱππεύοι ·
 33. ἀπέπλει ὅπως ἀναλάβοι τὰς μετὰ Δωριέως .
 34. καὶ σὺν μὲν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ Θίβρων εἰς τὸ πεδίον οὐ κατέβαινεν , ἠγάπα δὲ εἰ δύναιτο ταύτην τὴν χώραν ἀδῄωτον διαφυλάττειν .
 35. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον , ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας . ἀπέπεμπεν αὐτόν
 36. ἔρχονται ἐκ τοῦ τείχους παρὰ τῶν Ἑλλήνων κήρυκες , καὶ εἶπον ὅτι ἃ μὲν ὁ ἄρχων ποιοίη οὐκ ἀρέσκοι σφίσιν , αὐτοὶ δὲ βούλοιντο σὺν τοῖς Ἕλλησι μᾶλλον ἢ σὺν τῷ βαρβάρῳ εἶναι . βούλοιντο εἶναι
 37. ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί , ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι , εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι ·
 38. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ἔμειναν , τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ἀλκιβιάδης παρεκελεύετο αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη εἴη καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ τειχομαχεῖν ·
 39. ἐλογίζοντο δὲ καὶ τὸ ἱππικὸν ὡς τὸ μὲν ἀντίπαλον πολύ , τὸ δὲ αὑτῶν ὀλίγον εἴη , τὸ δὲ μέγιστον , ὅτι οἱ νεκροὶ ὑπὸ τῷ τείχει ἔκειντο , ὥστε οὐ -δὲ διὰ τοὺς ἀπὸ τῶν πύργων ῥᾴδιον εἴη ἀνελέσθαι . εἴη ἐλογίζοντο ,
 40. εἶπον δὲ ὅτι τοῖς τέλεσι τῶν Λακεδαιμονίων δίκαιον δοκοίη εἶναι ἀφιέναι αὐτοὺς τὰς περιοικίδας πόλεις αὐτονόμους .
 41. οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ , ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἥκοιεν .
 42. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸν Θηραμένην λαβεῖν ὅντινα βούλοιτο .
 43. Ἀγησίλαος δὲ μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ ἀπαγγεῖλαι Τισσαφέρνει τοὺς πρέσβεις ἐκέλευσεν ὡς πολλὴν χάριν αὐτῷ ἔχοι , ὅτι αὐτὸς μὲν πολεμίους τοὺς θεοὺς ἐκτήσατο , τοῖς δʼ Ἕλλησι συμμάχους ἐποίησεν .
 44. συνεστρατεύετο δὲ τῷ Φαρναβάζῳ καὶ ὁπότε εἰς Μυσοὺς ἢ Πισίδας ἐμβάλοι , ὅτι τὴν βασιλέως χώραν κακουργοῦσιν .
 45. εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως , ἔδοξεν αὐτοῖς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν .
 46. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου .
 47. Λύσανδρος δὲ προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως .
 48. καὶ προεῖπεν αὐτοῖς ὡς εὐθὺς ἡγήσοιτο τὴν συντομωτάτην ἐπὶ τὰ κράτιστα τῆς χώρας , ὅπως αὐτόθεν οὕτω τὰ σώματα καὶ τὴν γνώμην παρασκευάζοιντο .