Skip to the content.
Latin 301/303 Translation assignment 2

Chapter 2.1.2 Verb Voices

 1. οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπʼ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν .
 2. καὶ εἵλοντο δέκα , ἕνα ἀπὸ φυλῆς . εἵλοντο
 3. οἱ δʼ οὐκ ἐπείθοντο .
 4. ἐκεῖθεν δʼ ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς Καλχηδόνι .
 5. αὐτὸς δὲ ἐθύετο .
 6. ἐπέμφθησαν δὲ Ἀθηναίων μὲν Δωρόθεος , Φιλοκύδης , Θεογένης , Εὐρυπτόλεμος , Μαντίθεος , σὺν δὲ τούτοις Ἀργεῖοι Κλεόστρατος , Πυρρόλοχος . ἐπέμφθησαν
 7. μετὰ δὲ ταῦτα κατελέξατο στρατιάν , ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους καὶ χιλίους , ἱππέας δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν , ναῦς δʼ ἑκατόν .
 8. καὶ τότε μὲν ταῦτα ἐπράχθη .
 9. πᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείθοντο .
 10. ἀλλήλοις σπονδὰς ἐποιήσαντο .
 11. ἐξεφέροντο τὰ ὅπλα εἰς τὴν ἀγοράν .
 12. ὁ μέντοι Φαρνάβαζος σπονδὰς εἵλετο .
 13. αὗται ἅπασαι γίγνονται ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα .
 14. Ἀλκιβιάδης δʼ ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου .
 15. ὁ Θρασύβουλος καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλῖται ἐβοήθουν , καὶ ταχὺ παρετάξαντο πρὸ τῶν ἄλλων ἐπʼ ὀκτώ .
 16. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἴλοντο Ἀλκιβιάδην μὲν καὶ Θρασύβουλον , Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν . εἴλοντο
 17. οἱ δὲ ἐν οἴκῳ Ἀθηναῖοι χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ , καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο ἄλλους δέκα , Κόνωνα , Διομέδοντα , Λέοντα , Περικλέα , Ἐρασινίδην , Ἀριστοκράτην , Ἀρχέστρατον , Πρωτόμαχον , Θράσυλλον , Ἀριστογένην .
 18. πρὸς δὲ τούτῳ εἵλοντο Ἀδείμαντον καὶ τρίτον Φιλοκλέα .
 19. εἰρήνη τε γίγνεται καὶ συμμαχία Ἠλείων πρὸς Λακεδαιμονίους .
 20. μετὰ δὲ ταῦτα Ἀλκιβιάδης ἀνήχθη ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν Ἐφεσίων , καὶ πρὸ τοῦ στόματος παρέταξεν .
 21. ἅμα δὲ τῷ ἦρι ὁ Δερκυλίδας ἐκ τῶν Βιθυνῶν ἀφικνεῖται εἰς Λάμψακον .
 22. κατὰ μὲν οὖν τὴν Ἑλλάδα ταῦτʼ ἐπράχθη .
 23. ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά .
 24. ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος , τὰς δʼ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ .
 25. ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο .
 26. πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους .
 27. στρατηγὸς τῶν πάντων ἀπεδέδεικτο Τισσαφέρνης .
 28. αὐτὸς μὲν πολεμίους τοὺς θεοὺς ἐκτήσατο , τοῖς δʼ Ἕλλησι συμμάχους ἐποίησεν .
 29. τῷ δʼ ἐνιαυτῷ φαίνουσι πάλιν οἱ ἔφοροι φρουρὰν ἐπὶ τὴν Ἦλιν , καὶ συνεστρατεύοντο τῷ Ἄγιδι πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων οἵ τε ἄλλοι πάντες σύμμαχοι καὶ οἱ Ἀθηναῖοι .
 30. τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς εὐμενής ;
 31. τῇ ὑστεραίᾳ πάλιν ἐθύετο .
 32. καὶ γὰρ οἱ Ἕλληνες οὐ πάνυ τι καλῶς περιείποντο .
 33. οἱ μὲν δὴ ἐπορεύοντο .
 34. ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης εὐθὺς ἐψεύσατο .
 35. πολέμιος μὲν ἦν , οὐ μέντοι πονηρός γε δικαίως ἐνομίζετο .
 36. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν .
 37. καὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ Σίσυφος .
 38. μετὰ ταῦτα Θηραμένης ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ .
 39. παρεσκευάζετο πρὸς τὴν εἰς Συρακούσας κάθοδον ξένους τε καὶ τριήρεις .
 40. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον , καὶ ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο εἰς Κολοφῶνα .
 41. ἐπορεύοντο δὲ καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις Πασιππίδας καὶ ἕτεροι , μετὰ δὲ τούτων καὶ Ἑρμοκράτης καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόξενος . ἐπορεύοντο
 42. ὁ δʼ Ἀγησίλαος ἐπὶ τὴν Φρυγίαν ἐπορεύετο .
 43. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκέτι ἔμελλον , ἀλλὰ Παυσανίας μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπορεύετο εἰς τὴν Βοιωτίαν .
 44. καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο τῶν στρατηγῶν ὀκτὼ .
 45. ἐκ τούτου ἤδη καὶ ἐν τοῖς πεδίοις ἀντετάττετο τῷ Τισσαφέρνει , καὶ πόλεις Πέργαμον μὲν προσέλαβε καὶ Τευθρανίαν καὶ Ἁλίσαρναν .
 46. ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπλήθης καὶ τῇ ὑστεραίᾳ .
 47. μετὰ δὲ τοῦτο ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν , καὶ τὰ πλοῖα εἶργε τοῦ εἴσπλου .
 48. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκουν , καὶ πρὸς τὸ τεῖχος ἀκροβολισμοὺς καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο .
 49. Διομέδων δὲ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς τὸν εὔριπον τὸν τῶν Μυτιληναίων .
 50. μετὰ ταῦτα ὤμοσεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει Μιτροβάτει καὶ Ἀρνάπει , ὁ δʼ ἐν Καλχηδόνι τοῖς παρʼ Ἀλκιβιάδου Εὐρυπτολέμῳ καὶ Διοτίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις πίστεις ἐποιήσαντο . ὤμοσεν
 51. ὑπηρετήκει δὲ καὶ ἄλλʼ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις τοιαῦτα .
 52. ὁ δὲ Καλλικρατίδας αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα Ἐτεόνικον , τῆς δὲ Λέσβου ἐδειπνοποιεῖτο ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης . κατέλιπε
 53. ἐνταῦθα δὴ αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον , καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν .
 54. ἐν Φωκαίᾳ ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς ἐνεπρήσθη .
 55. πολεμίοις μὲν ἄνθρωποι καὶ σπένδονται καὶ αὖθις πιστοὶ γίγνονται , τούτῳ δʼ οὔ -τε ἐσπείσατο πώποτε οὐδεὶς οὔ -τʼ ἐπίστευσε τοῦ λοιποῦ .
 56. τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον , οἱ δʼ ἐζωγρήθησαν .
 57. ὅ τε ἐκ τοῦ Πειραιῶς καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἄστεως ὄχλος ἡθροίσθη πρὸς τὰς ναῦς . ὄχλος
 58. καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν ἐννέα νεῶν , αἱ δʼ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστόν , ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον ἐσώθησαν .
 59. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ .
 60. ἐτάχθησαν μέντοι ἐπʼ αὐτοῖς πελτοφόροι τε καὶ ψιλοὶ ἀκοντισταί , ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ πετροβόλοι . ἐτάχθησαν
 61. ἐκ δὲ τούτου ἐτρέφθησαν οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς .
 62. Λύσανδρος μετεπέμψατο Ἐτεόνικον ἐκ Χίου σὺν ταῖς ναυσί , καὶ τὰς ἄλλας πάσας συνήθροισεν , καὶ ταύτας τʼ ἐπεσκεύαζε καὶ ἄλλας ἐν Ἀντάνδρῳ ἐναυπηγεῖτο .
 63. Λύσανδρος δὲ κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν τῇ νήσῳ καὶ Μυτιλήνην .
 64. καὶ οὐκ ἐψεύσατο , ἀλλʼ αὐτὸς ἀποθνῄσκει καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ .
 65. οἱ δʼ αὖ Πέρσαι ἡθροίσθησαν καὶ ἀντιπαρετάξαντο παμπλήθεσι τῶν ἱππέων τάξεσιν .
 66. εἰς Ἔφεσον τὸν στόλον ἐποιεῖτο .
 67. ἀνήχθη ὁ Κινάδων καὶ ἠλέγχετο , καὶ ὡμολόγει πάντα .
 68. κατέκλεισεν αὐτὰ καὶ κατεσημήνατο καὶ φύλακας κατέστησεν .
 69. ὁ δὲ Παυσανίας ἐστρατοπεδεύσατο μὲν ἐν τῷ Ἁλιπέδῳ πρὸς τῷ Πειραιεῖ , Λύσανδρος δὲ σὺν τοῖς μισθοφόροις τὸ εὐώνυμον εἶχεν .
 70. παραχρῆμα δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἱππεῖς ὑπὸ Διονυσίου εἰς Κατάνην ἀπεστάλησαν .
 71. ἐπεποιήκεσάν γὰρ τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο .
 72. οἱ δὲ δέκα τῶν ἐν ἄστει καὶ μάλα σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο .
 73. καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν , ἀλλʼ εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πολλαπλάσια χρήματα ἔλαβον .