Skip to the content.
Latin 301/303 Translation assignment 2

Chapter 2.1.1 Verb Tenses

 1. μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο Ἀπατούρια .
 2. ἡ πόλις ἀπωλώλει .
 3. καὶ αὐτὸς ὁ Περσῶν βασιλεὺς ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν .
 4. οἱ δὲ θεοί νῦν φανερῶς συμμαχοῦσι .
 5. οὐ καινὰ ταῦτα οὗτος ποιεῖ , ἀλλὰ φύσει προδότης ἐστίν .
 6. οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος .
 7. πέμπει οὖν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐρωτᾷ .
 8. σφαγὰς ποιοῦσι , καὶ ἄλλους τέ τινας ἀποκτείνουσι .
 9. τὴν πόλιν τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κράτος αἱρεῖ καὶ ἐξηνδραπόδισεν .
 10. αὐτὸς μισθὸν παρέξει .
 11. τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσιν .
 12. ἐξαίφνης ὁρῶσιν ἐκ τοῦ ἀντιπέρας σκοποὺς ἐπὶ τῶν μνημάτων .
 13. ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις .
 14. καὶ ἀποθνῄσκουσιν αὐτῶν ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν .
 15. Καλλικρατίδας νενίκηκε καὶ αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες ἀπολώλασιν ἅπασαι .
 16. ἀλλʼ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ἠδίκηκεν .
 17. ἰδίων κερδέων ἕνεκα πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν .
 18. εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων .
 19. αὗται δʼ εἰσὶν ἀντίον τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης .
 20. οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι , ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι . εἰσὶ
 21. διαπέμπουσιν εἰς τὰς ἐσχατιὰς πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς τούς τε Λακωνικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς καὶ τῶν ἱππέων δύο φυλάς .
 22. Λύσανδρος δʼ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις .
 23. ἐκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὡς σὺν ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν .
 24. ἐπεισπλεῖ Θηραμένης εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας , ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου . ἐπεισπλεῖ
 25. ἐνταῦθα καὶ ἀποθνῄσκει Χαίρων τε καὶ Θίβραχος , ἄμφω πολεμάρχω , καὶ Λακράτης ὁ Ὀλυμπιονίκης καὶ ἄλλοι οἱ Λακεδαιμονίων .
 26. διὰ ταῦτα δὲ εὐεργεσία τε καὶ πολιτεία Συρακοσίοις ἐν Ἀντάνδρῳ ἐστί .
 27. ἀποβλέπει δὲ ἀπʼ ἀμφοτέρων .
 28. Παυσανίας ὁ βασιλεὺς ἐξάγει φρουράν .
 29. ὁ δὲ Θρασύβουλος ἤδη εἰς τὴν Φυλὴν καταβαίνει τῆς νυκτός .
 30. καὶ πέμπει αὐτὸν ἐφʼ Ἑλλησπόντου .
 31. οἱ οὖν Λακεδαιμόνιοι πέμπουσιν αὐτοῖς Θίβρωνα ἁρμοστήν .
 32. καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος .
 33. διαβαίνει τὸν Ἑλλήσποντον σὺν τῷ στρατεύματι εἰς τὴν Εὐρώπην , καὶ ἀφικνεῖται εἰς Χερρόνησον .
 34. ἐντὸς πένθʼ ἡμερῶν καταγορεύει τις πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλὴν καὶ τὸν ἀρχηγὸν τοῦ πράγματος Κινάδωνα .
 35. πάλιν ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι , καὶ Περσῶν εἷς αὐτῶν ἀποθνῄσκει .
 36. ἐκεῖνος δὲ δίδωσιν χρυσίον ἐν Θήβαις μὲν Ἀνδροκλείδᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ καὶ Γαλαξιδώρῳ , ἐν Κορίνθῳ δὲ Τιμολάῳ τε καὶ Πολυάνθει , ἐν Ἄργει δὲ Κύλωνί τε καὶ τοῖς μετʼ αὐτοῦ . δίδωσιν δίδωσιν
 37. ἡ γὰρ Ἔφεσος ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν ὁδόν .
 38. ὁ μέντοι Τιθραύστης πέμπει Τιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ἑλλάδα .
 39. ὁ Τιθραύστης πέμπει πρὸς τὸν Ἀγησίλαον πρέσβεις .
 40. ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης δίδωσι τριάκοντα τάλαντα .
 41. εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πέμπουσι πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα .
 42. οὐκ Ἀργεῖοι μὲν ἀεί ποτε δυσμενεῖς αὐτοῖς ὑπάρχουσιν ;
 43. αἱρεῖ τὴν πόλιν κατὰ κράτος .
 44. πελτασταὶ καὶ ἱππεῖς ἅμʼ ἡμέρᾳ προσπίπτουσι τοῖς ὁπλίταις ὡς διακοσίοις .
 45. ἡ δὲ ναῦς διέφυγε καὶ ἐν ἄστει ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν .
 46. εἶτα νῦν τὴν αἰτίαν κοινὴν ἔχουσιν , καὶ ἀντὶ τῆς τότε φιλανθρωπίας κινδυνεύουσιν .
 47. ἐκπίπτουσιν οἱ λακωνισταὶ καὶ ὁ Λάκων ἁρμοστὴς Ἐτεόνικος .
 48. ἀλλʼ ἡ μήτηρ καὶ νῦν ἔτι φησίν .
 49. βαρβάρους κολακεύουσιν ἕνεκα ἀργυρίου .
 50. τὸ Καννωνοῦ ψήφισμά ἐστιν ἰσχυρότατον .
 51. Ἀθηναῖοι οὐκ ὀνομάζουσιν , ἀλλʼ ἀναρχίαν τὸν ἐνιαυτὸν καλοῦσιν .
 52. οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεμον πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν .