Skip to the content.
Latin 301/303 Translation assignment 2

Chapter 1.7 Adverbs

 1. ὁ Κριτίας ἔλεξεν ὧδε .
 2. ὁ δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν .
 3. οὐχ καὶ καλῶς ἔπραξαν .
 4. οἱ δʼ Ἀθηναῖοι κακῶς ἐποίουν , καὶ ἔπειτα ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον .
 5. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι εὖ μὲν τὴν συμμαχίαν εἶχον .
 6. ἐκεῖ ἦσαν .
 7. ὁ μέντοι Παυσανίας ἀφίκετο οἴκαδε .
 8. καὶ οὕτως ἐξῆλθον .
 9. οἴκαδε κατέπλευσεν .
 10. Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν .
 11. τῇ ὑστεραίᾳ πάλιν ἔθυσεν .
 12. οἴκαδε ἀπῆλθεν .
 13. φανερῶς πολέμιοι τῷ δήμῳ ἐγίγνοντο .
 14. πάλιν ἔθυεν .
 15. ἧκον οἴκαδε .
 16. κ- ἀκεῖνος μέντοι προθύμως ἔπραξεν .
 17. ἐγγὺς τῆς Κυζίκου ἦν .
 18. ἀδίκως ἔφυγον παρὰ τὸν νόμον .
 19. μετὰ δὲ ταῦτα Ἀλκιβιάδης κ- ἀκεῖθεν ἐπολέμει .
 20. ἐκεῖθεν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἔπλεον οἱ Ἀθηναῖοι ἐπὶ Κύζικον .
 21. δῆλον γὰρ μάλα ἦν .
 22. ἔμβαλλον δὲ προθύμως ἐπὶ τοὺς Λακεδαιμονίους .
 23. κακῶς τοὺς συμμάχους τῶν Ἀθηναίων ἐποίησαν .
 24. πρὸς τοὺς πολεμίους μὴ καλῶς ἔπραξαν .
 25. Θάσος τε εἶχε κακῶς ὑπό τῶν πολέμων .
 26. οὐ δικαίως ἔφυγε .
 27. καὶ οἱ μὲν τριάκοντα Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον .
 28. καὶ τοῖσδέ γʼ αὖ ἀεὶ ἐναντίος ἦν .
 29. εὐθὺς εἰς τ- ἀναντία ἔπλευσεν .
 30. οἱ δʼ ἐκ τῆς Σάμου Ἀθηναῖοι τὴν χώραν κακῶς ἐποίουν .
 31. ἦν δὲ καὶ πρόσθεν ὁ Δερκυλίδας πολέμιος τῷ Φαρναβάζῳ .
 32. ἐνταῦθα Ἱπποκράτης μὲν ὁ Λακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς ἐξήγαγε τοὺς στρατιώτας .
 33. Ἀλκιβιάδης δὲ οὐκ εὐθύς ἐφόβει τῶν ἐχθρῶν .
 34. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πάλιν κατέπλευσαν .
 35. ὁ μὲν δῆμος τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐκείνοις οὔ ποτʼ φίλος ἐγένετο .
 36. ἀλλʼ ὁ μὲν δῆμος πώποτε ἠδίκηκεν .
 37. Φαρνάβαζος μὲν οὖν εὐθὺς εἰς Καλχηδόνα ἐβοήθει .
 38. οἱ δὲ μὲν ἐκ πυλῶν ἀπεχώρουν , ἅμα δὲ ἐφόβουν τὸν Τισσαφέρνην .
 39. οἱ δὲ ξένοι κακῶς ἀπὸ τῶν πολιτῶν εἶχον .
 40. τοῖς πρόσθεν καλὴ οὐ δημοκρατία ἦν .
 41. καὶ τότε παρῆν οὗτός τε καὶ ἄλλος .
 42. καὶ οὕτω μὲν δὴ ὁ Λακεδαιμονίων καὶ Ἠλείων πόλεμος ἐγένετο .
 43. καὶ τότε μὲν ταῦτα ἔπραξαν .
 44. οἱ δὲ στρατηγοὶ εὐθὺς ἐβοήθουν .
 45. εὐθὺς ἐνέβαλε .
 46. καὶ ἀεὶ παρʼ ἑκάστην ἡμέραν ἐπολέμουν .
 47. διέβαινε πάλιν εἰς τὴν Ἀσίαν .
 48. ἐκεῖθεν δ᾽ ἔπλευσεν εἰς Πέρινθον καὶ Σηλυμβρίαν .
 49. ἐκεῖθεν δʼ ἀπέπλευσεν εἰς Ῥόδον .
 50. Φαρνάβαζος μὲν οὖν εὐθὺς εἰς Καλχηδόνα ἐβοήθει .
 51. ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸσποταμούς .
 52. ἐκεῖ δʼ ἔλεγεν αὐτοῖς τοιάδε .
 53. οἱ δὲ τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον , ὕστερον δʼ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι . ἔφυγον
 54. οἱ μὲν περὶ Λύσανδρον οἴκαδε ἀπέπλεον , στρατηγοὶ δʼ οἱ περὶ Ἡριππίδαν παρῆσαν .
 55. οἱ δὲ θεοί νῦν δήλως οἱ τοῖς στρατηγοῖς σύμμαχοι ἦσαν .
 56. τὰ μὲν ἄλλα καλῶς εἶχεν ὁ ναύαρχος .
 57. αἱ δʼ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστόν , ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον . ἔφυγον
 58. οἱ δὲ Ἐφέσιοι τροπαῖον ἐνταῦθα κατέστησαν καὶ ἕτερον πρὸς τῷ Κορησσῷ . κατέστησαν
 59. ἐσέπλευσε δὲ Θηραμένης ἀπὸ Μακεδονίας , ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος ἐκ Θάσου . ἐσέπλευσε
 60. ἅμα δὲ καὶ Φαρνάβαζος ἀπεχώρησεν εἰς τὸ Ἡράκλειον τὸ τῶν Καλχηδονίων .
 61. καὶ Ἑρμοκράτης ἤδη ἔφυγον ἐκ Συρακουσῶν καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόξενος .
 62. οἱ οὖν Λακεδαιμόνιοι ἔπεμψαν αὐτοῖς τόν Θίβρωνα τόν ἁρμοστήν .
 63. ἅμα δὲ καὶ Φαρνάβαζος ἀπεχώρησεν .
 64. ἐχώρησαν πάλιν αὖτις .
 65. μετὰ δὲ ταῦτα ἐκεῖσε ἀφίκετο .
 66. ἐντεῦθεν δὲ ἔπλευσεν .
 67. πολλάκις γὰρ οἱ Βιθυνοὶ αὐτῷ ἐπολέμουν .
 68. ἐντεῦθεν ἐκκλησίαν ἐποίουν .
 69. ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ πλησίον τῆς Λακωνικῆς .
 70. ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οἱ τῶν Συρακοσίων στρατηγοί οἴκοθεν ἔφυγον ὑπὸ τοῦ δήμου .
 71. οἱ δὲ θεοί νῦν φανερῶς τοῖς στρατηγοῖς σύμμαχοι ἦσαν .
 72. ἡ μὲν δὴ Ἀθήνησι στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν .
 73. πολλάκις γὰρ οἱ Βιθυνοὶ τῇ γῇ ἐπολέμουν .
 74. καὶ ῥᾳδίως ἀπέφευγον πελτασταὶ ὁπλίτας .
 75. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀθύμως μὲν εἶχον .
 76. καὶ τὸ ναυτικὸν ἀθύμως εἶχεν .
 77. οἱ δὲ ἐν οἴκῳ Ἀθηναῖοι χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ .
 78. Ἀλκιβιάδης μὲν οὖν πονηρῶς ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον .
 79. οὐχ καὶ ἱκανῶς καὶ καλῶς αὐτὸ ἔπραξαν .
 80. οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀθύμως ἀπῇσαν , οἱ δὲ Θηβαῖοι μάλα ὑβριστικῶς ἐδίωκον .
 81. ἐδίωκον ἐρρωμένως οἱ Θηβαῖοι .
 82. διὰ ταῦτα οὖν καὶ εἰς τὴν Λακεδαίμονα προθύμως ἔπεμπον τοὺς ἀπὸ τῶν ἰδιώτας , καὶ Κηφισοφῶντά τε καὶ Μέλητον .
 83. Κλέαρχος ὁ ἁρμοστὴς διέβη παρὰ τὸν Φαρνάβαζον εἰς τὸ πέραν .
 84. κ- ἀκεῖνος μέντοι προθύμως τὸ ἔργον ἔπραξεν ·
 85. ὁ μὲν δῆμος παντελῶς ἡσυχίαν εἶχεν .
 86. οἱ δὲ ξένοι ὑπόπτως τούς πολίτας εἶχον .
 87. εἰς Κῶ καὶ Μίλητον ῥᾳδίως ἔπλευσεν , ἐκεῖθεν δʼ εἰς Ἔφεσον , καὶ ἐκεῖ ἔμεινε . ἔπλευσεν
 88. ὁ δὲ ἀπήγαγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας , καὶ ἐκεῖθεν πρὸς τὸ στρατόπεδον ἀπέπλευσαν .
 89. οὕτω δὲ ἐχώρουν ἄνω .
 90. καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν .
 91. πάλιν ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι .
 92. τὸ μὲν πεζὸν διεβίβασεν ἐκεῖσε , τὸ δʼ ἱππικὸν εἰς τὸ πεδίον περιῆγε .
 93. ἐντεῦθεν δὲ ἔπλευσεν εἰς τὴν Σηστὸν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα .
 94. οἱ δὲ θεοί νῦν φανερῶς τοῖς ἄλλοις συνεμάχησαν .
 95. Κόνων δὲ ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ ἱστία .
 96. καὶ ἐνταῦθα τήν χώραν ἐδῄου .
 97. μισθὸς μὲν ἦν τῇ στρατιᾷ ἐγγὺς ἐνιαυτοῦ .
 98. καὶ οὕτω μὲν δὴ ὁ Λακεδαιμονίων καὶ Ἠλείων πόλεμος ἔληξε .
 99. μάλα χαλεπῶς εἶχον .
 100. ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἀπέφευγον πελτασταί .
 101. ἦσαν ἀντίον τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης .
 102. καὶ Κορίνθιοι οὐ προθύμως ἐστράτευσαν .
 103. ἐκεῖθεν δὲ ἡ στρατιὰ διέβη εἰς Λάμψακον .
 104. ἐντεῦθεν δʼ ἐτείχισαν αὐτήν , καὶ δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ , καὶ τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων .
 105. ἐκ δὲ τούτου τέτταρες ὀβολοὶ ἦν ὁ μισθός , πρότερον δὲ τριώβολον . ἦν
 106. καὶ ἀπέκτειναν μὲν ἐγγὺς τριάκοντα τῶν ψιλῶν , τοὺς δʼ ἄλλους κατεδίωξαν πρὸς τὸ θέατρον .
 107. τὸ μὲν στράτευμα διῆκεν , αὐτὸς δὲ οἴκαδε ἀπῆλθε .
 108. ἦλθον αὐτῷ παρὰ τοῦ Σεύθου πέραθεν σύμμαχοι τῶν Ὀδρυσῶν πελτασταὶ ὡς τριακόσιοι .
 109. ἀλλʼ ἴσως τὸν νόμον ἡ βουλὴ εἰς τὸν δῆμον ἐσήνεγκε μιᾷ ψήφῳ .
 110. Διομέδων δʼ ἐντεῦθεν ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ .